AP Projekt Agnieszka Pyszka jest realizatorem projektu “Dzieciństwo z Zaczarowanymi Motylkami – uruchomienie nowego żłobka w Warszawie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2017 r. do 22.10.2019 r., w tym od 23 października 2017 r. świadczona jest opieka nad dziećmi w żłobku utworzonym w ramach ww. projektu.

Głównym celem projektu jest ułatwienie rozpoczęcia pracy zawodowej lub powrotu do pracy zawodowej co najmniej 32 rodzicom zamieszkałym w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym dzięki zapewnieniu możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym poprzez uruchomienie i prowadzenie żłobka dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Obecnie wiemy już, że pomogliśmy wrócić do pracy zawodowej niemal 50 mieszkańcom i mieszkankom Warszawy i okolicznych gmin.

Rezultat projektu to nowa placówka opieki nad dziećmi w dzielnicy Wola i umożliwienie ww. osobom aktywności zawodowej.
Nasza placówka została zaprojektowana i dostosowana do wymogów ustawy o opiece nad dzieckiem do lat trzech. W październiku 2017 r. otrzymaliśmy wpis do rejestru żłobków niepublicznych prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy (aktualizacja zgłoszenia o nowy adres prowadzenia działalności). Nowo powstały oddział jest kolejnym punktem świadczenia usług opieki nad dziećmi pod marką „Zaczarowane Motylki”.

Całkowita wartość projektu: 1 909 322,17 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 527 457,74 zł.